marokosklep baner 550

ifm otworzsie 550x150

Kolf najważniejszy rozdział w historii golfa

Połowa XVII wieku, Republika Zjednoczonych Prowincji: nie­do­ce­niany arty­sta Aert van der Neer maluje zimowy kra­jo­braz, któ­rego głów­nym tema­tem jest ijsver­maak – roz­rywki Holendrów na lodzie. Van der Neer nie jest ani wyjąt­kowo ory­gi­nalny w dobo­rze tematu, ani w spo­so­bie jego reali­za­cji. Nie jest też wybit­nie uzdol­niony. Jest dobrym rze­mieśl­ni­kiem i ma dużą swo­bodę w odda­wa­niu gry świa­tła i cie­nia, ale przede wszyst­kim jest świet­nym obser­wa­to­rem.

Czytaj więcej